Диплом АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «МТБАНК»), БГУ

Дисциплина
Логистика
Учебное заведение
БГУ
Год сдачи 2023
Объем страниц 85
Оценка за работу 9

Фрагмент работы

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕФЕРАТ 3 ВВЕДЕНИЕ 6 ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА 8 1.1 Понятие финансового состояния банка и факторы на него влияющие 8 1.2 Финансовые показатели, используемые при анализе состояния банка 13 1.3 Методики анализа финансового состояния банка 18 ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАО «МТБАНК» 24 2.1 История и основные характеристики банка 24 2.2 Анализ состава, структуры и динамики активов и пассивов ЗАО «МТБанк» 27 2.3 Анализ динамики состава и структуры собственных и привлеченных средств ЗАО «МТБанк» 30 2.4 Анализ финансовых результатов банка 35 ГЛАВА 3 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАО «МТБАНК» 43 3.1 Рекомендации по улучшению финансового состояния ЗАО «МТБанк» 43 3.2 Экономическая эффективность от внедрения предложенных рекомендаций 50 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 53 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 56 ПРИЛОЖЕНИЯ 58

  РЕФЕРАТ

Работа содержит: 57 с., 11 рисунков, 17 таблиц, 27 источников, 2 приложения. Ключевые слова: БАНК, АНАЛИЗ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, АКТИВЫ, ПАССИВЫ, ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Цель работы заключается в проведении анализа и оценки финансового состояния ЗАО «МТБанк», а также определении проблем и перспектив развития финансового состояния. Объектом исследования является финансовое состояние ЗАО «МТБанк» - современного коммерческого банка, предоставляющего полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам. Первый в Республике Беларусь банк с участием иностранного капитала, который входит в топ-10 белорусских банков. Методы исследования: сбор и группировка данных, анализ и синтез, обобщение, сравнение, логический метод, комплексный подход, табличный метод, построение графических иллюстраций. Новизна полученных результатов заключается в исследовании современных методик анализа финансового состояния коммерческих банков, определении наиболее оптимальной методики, проведении ее на практике и на основе полученных результатов разработке конкретных мероприятий по улучшению финансового состояния банка. Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных результатов: результаты по улучшению финансового состояния могут быть использованы не только исследуемом ЗАО «МТБанк», но и другими коммерческими банками, что имеет особое значение для стабильной деятельности учреждений данного сектора в условиях современной экономики. Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и приведенный в ней расчетно-¬аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. ______________________ (подпись)  

РЭФЕРАТ

Праца Змяшчае: 57 с., 11 малюнкаў, 17 табліц, 27 крыніц, 2 дадатку. Ключавыя словы: БАНК, АНАЛІЗ, ФІНАНСАВЫ СТАН, ФІНАНСАВЫЯ ПАКАЗЧЫКІ, АКТЫВЫ, ПАСІВЫ, ФІНАНСАВЫЯ ВЫНІКІ Мэта работы заключаецца ў правядзенні аналізу і ацэнкі фінансавага стану ЗАТ «МТБанк», а таксама вызначэнні праблем і перспектыў развіцця фінансавага стану. Аб'ектам даследавання з'яўляецца фінансавы стан ЗАТ «МТБанк» - сучаснага камерцыйнага банка, які прадстаўляе поўны комплекс паслуг карпаратыўным і прыватным кліентам. Першы ў Рэспубліцы Беларусь банк з удзелам замежнага капіталу, які ўваходзіць у топ-10 беларускіх банкаў. Метады даследавання: збор і групоўка дадзеных, аналіз і сінтэз, абагульненне, параўнанне, лагічны метад, комплексны падыход, таблічны метад, пабудова графічных ілюстрацый. Навізна атрыманых вынікаў заключаецца ў даследаванні сучасных методык аналізу фінансавага стану камерцыйных банкаў, вызначэнні найбольш аптымальнай методыкі, правядзенні яе на практыцы і на аснове атрыманых вынікаў распрацоўцы канкрэтных мерапрыемстваў па паляпшэнню фінансавага стану банка. Ступень ўкаранення і рэкамендацыі па ўкараненні атрыманых вынікаў: вынікі па паляпшэнню фінансавага стану могуць быць выкарыстаны не толькі доследным ЗАТ «МТБанк», але і іншымі камерцыйнымі банкамі, што мае асаблівае значэнне для стабільнай дзейнасці ўстаноў дадзенага сектара ва ўмовах сучаснай эканомікі. Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна і прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. ______________________ (подпіс)  

REPORT

The work contains: 57 pages, 11 figures, 17 tables, 27 sources, 2 appendices. Keywords: BANK, ANALYSIS, FINANCIAL CONDITION, FINANCIAL INDICATORS, ASSETS, LIABILITIES, FINANCIAL RESULTS The purpose of the work is to analyze and evaluate the financial condition of CJSC «MTBank», as well as to identify problems and prospects for the development of the financial condition. The object of the study is the financial condition of CJSC «MTBank», a modern commercial bank providing a full range of services to corporate and private clients. The first bank in the Republic of Belarus with the participation of foreign capital, which is among the top 10 Belarusian banks. Research methods: data collection and grouping, analysis and synthesis, generalization, comparison, logical method, integrated approach, tabular method, construction of graphic illustrations. The novelty of the results obtained lies in the study of modern methods of analyzing the financial condition of commercial banks, determining the most optimal methodology, carrying it out in practice and, based on the results obtained, developing specific measures to improve the financial condition of the bank. The degree of implementation and recommendations for the implementation of the results obtained: the results of improving the financial condition can be used not only by the studied CJSC «MTBank», but also by other commercial banks, which is of particular importance for the stable operation of institutions in this sector in the modern economy. The author of the work confirms that the work was done independently and the computational and analytical material given in it correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all theoretical, methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors. ______________________ (signature)  

Показать все готовые дипломные работы