Стратегия развития инновационного экспортного производства (на примере «CHERY»), БГУ

Дисциплина
Экономика предприятия
Учебное заведение
БГУ
Год сдачи 2023
Объем страниц 85
Оценка за работу 9

Фрагмент работы

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 5 ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЭКСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 7 1.1 Понятие экспорта и экспортного производства 7 1.2 Анализ развития экспортного производства в мире 15 1.3 Подходы к формированию стратегии развития инновационного экспортного производства 24 ГЛАВА 2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ЭКСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «CHERY» 33 2.1 Организационно-экономическая характеристика компании «CHERY» 33 2.2 Исследование экспорта компании «CHERY» 42 2.3 Анализ стратегии развития инновационного экспортного производства компании «CHERY» 46 ГЛАВА 3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЭКСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «CHERY» 53 3.1 Оценка факторов, предопределяющих необходимость совершенствования стратегии развития инновационного экспортного производства компании 53 3.2 Разработка предложений по совершенствованию стратегии развития инновационного экспортного производства компании 58 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 71 ПРИЛОЖЕНИЯ 76 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Ключевые слова: СТРАТЕГИЯ, РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИЯ, ЭКСПОРТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА Магистерская диссертация: 75 страниц, 18 табл., 11 рис., 65 источников. Актуальность исследования обусловлено недостаточной изученностью методов совершенствования стратегий развития экспортного производства на автомобильном рынке. Объект исследования – компания«CHERY». Предмет исследования – инновационное экспортное производство. Цель исследования – предложить пути совершенстврвания стратегии развития инновационного экспортного производства компании «Chery». Методология и методы исследования. В работе применялись системный и структурно-функциональный подходы, использовались общенаучные методы исследования (анализ и синтез, индукция и дедукция, типологизация, обобщение, статистический, описательный, сравнительный). Практическая значимость магистерской диссертации состоит в возможности использования результатов исследования всем экспортно-ориентированным компаниям, функционирующим на рынке инновационных технологий. Структура магистерской диссертации представлена тремя главами, в которых выявлены теоретические основы формирования стратегии инновационного экспортного производства; проведен анализ инновационного экспортного производства компании «Chery»; разработаны предложения по повышению эффективности стратегии развития инновационного экспортного производства компании «Chery». Магистрант подтверждает, что все заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ Ключавыя словы: стратэгія, развіццё, інавацыя, экспартнае вытворчасць, экспарт, аналіз, ацэнка Магістарская дысертацыя: 75 старонак, 18 табл., 11 мал., 65 крыніца. Актуальнасць даследавання абумоўлена недастатковай вывучанасці метадаў ўдасканалення стратэгій развіцця экспартнага вытворчасці на аўтамабільным рынку. Абект даследавання - «CHERY». Прадмет даследавання – інавацыйнае экспартнае вытворчасць. Мэта даследавання – прапанаваць стратэгію інавацыйнага развіцця экспартнага вытворчасці ў Кітаі (на прыкладзе «CHERY»). Метадалогія і метады даследавання. Дысертацыйная праца абапіраецца на шэраг замежных і айчынных даследаванняў у галіне інтэрнэт-рэкламы, на матэрыялы навуковых канферэнцый і воркшопаў расійскіх і беларускіх даследчыкаў, вынікі даследаванняў карыстальнікаў сеткі Інтэрнэт, праведзеных спецыялізаванымі кампаніямі, а таксама на вынікі рэкламных кампаній у Інтэрнэце замежных і беларускіх брэндаў. У працы ўжываліся сістэмны і структурна-функцыянальны падыходы, выкарыстоўваліся агульнанавуковыя метады аналізу, тыпалагізацыі, абагульненні, статыстычны, апісальны, параўнальны метады даследавання, а таксама быў праведзены аналіз спецыялізаванай літаратуры. Практычная значнасць магістарскай дысертацыі складаецца ў магчымасці выкарыстання вынікаў даследавання ўсім экспартна-арыентаваным кампаніям, якія функцыянуюць на рынку інавацыйных тэхналогій. Структура магістарскай дысертацыі прадстаўлена трыма кіраўнікамі, у якіх выяўлены тэарэтычныя асновы фарміравання стратэгіі інавацыйнага экспартнага вытворчасці; праведзены аналіз інавацыйнага экспартнага вытворчасці кампаніі «Chery»; распрацаваны прапановы па павышэнні эфектыўнасці стратэгіі развіцця інавацыйнага экспартнага вытворчасці кампаніі «Chery». Магістрант пацвярджае, што все запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE WORK Keywords: STRATEGY, DEVELOPMENT, INNOVATION, EXPORT PRODUCTION, EXPORT, ANALYSIS, EVALUATION Master's thesis: 75 pages, 18 tables, 11 figures, 65 source. The relevance of the study lies in the lack of knowledge of methods for improving strategies for the development of export production in the automotive market. The object of the study is «CHERY». The subject of the study is innovative export production. The purpose of the study is to propose a strategy for the development of innovative export production in China (using the example of «CHERY»). Research methodology and methods. The thesis is based on a number of foreign and domestic studies in the field of Internet advertising, on the materials of scientific conferences and workshops of Russian and Belarusian researchers, the results of research on Internet users conducted by specialized companies, as well as on the results of advertising campaigns on the Internet of foreign and Belarusian brands. The work used systematic and structural-functional approaches, used general scientific methods of analysis, typologization, generalization, statistical, descriptive, comparative methods of research, and also analyzed specialized literature. The practical significance of the master's thesis is the possibility of using the results of the research to all export-oriented companies operating in the market of innovative technologies. The structure of the master's thesis is divided into three chapters, revealing the theoretical basis for the formation of innovative export production strategies; analyzing Chery's innovative export products; and putting forward suggestions to improve the efficiency of Chery's innovative export production development strategy. The master's student confirms that all theoretical and methodological regulations and concepts borrowed from literature and other sources are accompanied by the author's reference materials.

Показать все готовые диссертации