Диплом Правовое регулирование закупок за счет собственных средств, БГУ

Дисциплина
Административное право
Учебное заведение
БГУ
Год сдачи 2023
Объем страниц 77
Оценка за работу 9

Фрагмент работы

ОГЛАВЛЕНИЕ РЕФЕРАТ 3 РЭФЕРАТ 4 ABSTRACT 5 ВВЕДЕНИЕ 6 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 8 ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) И ЗАКУПОК ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 9 1.1 История становления института государственных закупок в Республике Беларусь 9 1.2 Понятие, значение и правовое регулирование государственных и иных закупок товаров (работ, услуг) в Республике 19 ГЛАВА 2 СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ТОВАРОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 36 ГЛАВА 3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 59 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 70 РЕФЕРАТ Объем дипломной работы: 79 с., 70 использованных источников. ЗАКУПКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАКУПКА, ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, КОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ВНЕКОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ЗАКАЗЧИК Цель дипломного исследования состоит в изучении правовых норм регулирующих закупку товаров (работ, услуг) за счет собственных средств и на основе этого сформулировать выводы и предложения по совершенствованию действующего законодательства. Задачи исследования: проанализировано историю становления института государственных закупок в Республике Беларусь; охарактеризовать его понятие, значение и правовое регулирование; рассмотреть способы определения поставщика для закупок товаров за счет собственных средств; предложить пути совершенствования. Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с состоянием и развитием законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств. Предметом исследования стали номы гражданского и хозяйственного законодательства в сфере проведения закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, а также доктринальные источники по теме дипломной работы. Методологическую базу исследования составляют общенаучный диалектический метод познания и связанные с ним специальные методы, адекватные специфике юридической науки: исторический, формально-логический, сравнительно-правовой. Элементы научной новизны состоят в том, что в рамках работы было предложено внедрить изменения в действующее законодательство в целях его совершенствования. Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее результатов в устранении выявленных в ходе исследования пробелов, как в нормативном регулировании анализируемого правового института. Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. РЭФЕРАТ Аб'ём дыпломнай работы: 79 с., 70 выкарыстаных крыніц. ЗАКУПКА, ДЗЯРЖАЎНАЯ ЗАКУПКА, ТАВАРЫ, ПРАЦЫ, ПАСЛУГІ, УЛАСНЫЯ СРОДКІ, КОНКУРСНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ, ПАЗАКОНКУРСНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ, ЗАКАЗЧЫК Мэта дыпломнага даследавання заключаецца ў вывучэнні прававых норм, якія рэгулююць закупку тавараў (работ, паслуг) за кошт уласных сродкаў і на аснове гэтага сфармуляваць вывады і прапановы па ўдасканаленню дзеючага заканадаўства. Задачы даследавання: прааналізавана гісторыю станаўлення інстытута дзяржаўных закупак у Рэспубліцы Беларусь; ахарактарызаваць яго паняцце, значэнне і прававое рэгуляванне; разгледзець спосабы вызначэння пастаўшчыка для закупак тавараў за рахунак уласных сродкаў; прапанаваць шляхі ўдасканалення. Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, звязаныя са станам і развіццём заканадаўства ў сферы закупак тавараў (работ, паслуг) за кошт уласных сродкаў. Прадметам даследавання сталі номы грамадзянскага і гаспадарчага заканадаўства ў сферы правядзення закупак тавараў (работ, паслуг) за кошт уласных сродкаў, а таксама дактрынальныя крыніцы па тэме дыпломнай работы. Метадалагічную базу даследавання складаюць агульнанавуковы дыялектычны метад пазнання і звязаныя з ім спецыяльныя метады, адэкватныя спецыфіцы юрыдычнай навукі: гістарычны, фармальна-лагічны, параўнальна-прававы. Элементы навуковай навізны ў тым, што ў рамках работы было прапанавана ўкараніць змяненні ў дзейнае заканадаўства ў мэтах яго ўдасканалення. Практычная значнасць работы заключаецца ў магчымасці выкарыстання яе вынікаў ва ўстараненні выяўленых у ходзе даследавання прабелаў, як у нарматыўным рэгуляванні аналізуемага прававога інстытута. Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. ABSTRACT The volume of the thesis: 79 pages, 70 sources used. PROCUREMENT, GOVERNMENT PROCUREMENT, GOODS, WORKS, SERVICES, OWN FUNDS, COMPETITIVE PROCEDURES, NON-COMPETITIVE PROCEDURES, CLIENT The purpose of the thesis research is to study the legal norms governing the purchase of goods (works, services) at their own expense and, on the basis of this, formulate conclusions and proposals for improving the current legislation. Research objectives: analyzed the history of the formation of the institution of public procurement in the Republic of Belarus; characterize its concept, meaning and legal regulation; consider ways to identify a supplier for the purchase of goods at their own expense; suggest ways for improvement. The object of the study is public relations related to the state and development of legislation in the field of procurement of goods (works, services) at their own expense. The subject of the study was the nomes of civil and economic legislation in the field of procurement of goods (works, services) at their own expense, as well as doctrinal sources on the topic of the thesis. The methodological base of the study is the general scientific dialectical method of cognition and the special methods associated with it, adequate to the specifics of legal science: historical, formal-logical, comparative-legal. The elements of scientific novelty lie in the fact that within the framework of the work it was proposed to introduce changes to the current legislation in order to improve it. The practical significance of the work lies in the possibility of using its results in eliminating the gaps identified in the course of the study, as in the normative regulation of the analyzed legal institution. The author of the work confirms that the analytical material given in the thesis correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all theoretical, methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.

Показать все готовые дипломные работы