Экономические циклы мирового развития и факторы их влияния на экономическое развитие Республики Беларусь, БГУ

Дисциплина
Экономика предприятия
Учебное заведение
БГУ
Год сдачи 2023
Объем страниц 117
Оценка за работу 9

Фрагмент работы

 ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 7 ГЛАВА 1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ И ФАКТОРЫ НА НИХ ВЛИЯЮЩИЕ 10 1.1 Понятие, сущность экономического цикла 10 1.2 Типология и фазы экономических циклов 16 1.3 Факторы, влияющие на развитие экономических циклов 20 ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 29 2.1 Анализ зарубежного опыта цикличности экономического развития 29 2.2 Анализ экономических циклов мирового развития и оценка их влияния на социально-экономическое развития Республики Беларусь 35 2.3 Анализ государственной политики регулирования экономических циклов развития экономики Республики Беларусь 40 2.4 Анализ особенностей основных макроэкономических циклов экономики Республики Беларусь и политики антициклического регулирования 42 ГЛАВА 3 НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 52 3.1 Направления повышения кризисоустойчивости экономики Республики Беларусь 52 3.2 Перспективы развития антициклической политики Республики Беларусь 60 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 68

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ, МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ, ФАКТОР, ВЛИЯНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ОЦЕНКА, АНАЛИЗ, НАПРАВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЕ Магистерская диссертация: 71 страниц, 8 табл., 8 рис., 59 источник. Объект исследования – экономическое развитие Республики Беларусь. Предмет исследования – факторы влияния экономических циклов мирового развития на экономическое развитие Республики Беларусь. Целью данного исследования – анализ особенностей основных макроэкономических циклов экономики Республики Беларусь и политики антициклического регулирования, а также определение направлений по нейтрализации негативного влияния мирового кризиса в Республике Беларусь. Методология и методы исследования. Диссертационная работа опирается на ряд зарубежных и отечественных исследований в области интернет-рекламы, на материалы научных конференций и воркшопов российских и белорусских исследователей, результаты исследований пользователей сети Интернет, проведённых специализированными компаниями, а также на результаты рекламных кампаний в Интернете зарубежных и белорусских брендов. В работе применялись системный и структурно-функциональный подходы, использовались общенаучные методы анализа, типологизации, обобщения, статистический, описательный, сравнительный методы исследования, а также был проведён анализ специализированной литературы. Магистрант подтверждает, что все заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE WORK

Keywords: ECONOMIC CYCLES, WORLD DEVELOPMENT, FACTOR, INFLUENCE, ECONOMIC DEVELOPMENT, ASSESSMENT, ANALYSIS, TRENDS, DEVELOPMENT Master's thesis: 71 pages, 8 tables, 8 figures, 59 source. The object of the study is the economic development of the Republic of Belarus. The subject of the study is the factors of influence of the economic cycles of world development on the economic development of the Republic of Belarus. The purpose of this study is to analyze the features of the main macroeconomic cycles of the economy of the Republic of Belarus and the policy of countercyclical regulation, as well as to determine the directions for neutralizing the negative impact of the global crisis in the Republic of Belarus. Research methodology and methods. The thesis is based on a number of foreign and domestic studies in the field of Internet advertising, on the materials of scientific conferences and workshops of Russian and Belarusian researchers, the results of research on Internet users conducted by specialized companies, as well as on the results of advertising campaigns on the Internet of foreign and Belarusian brands. The work used systematic and structural-functional approaches, used general scientific methods of analysis, typologization, generalization, statistical, descriptive, comparative methods of research, as well as an analysis of specialized literature. The master's student confirms that all theoretical and methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ

Ключавыя словы: ЭКАНАМІЧНЫЯ ЦЫКЛЫ, СУСВЕТНАЕ РАЗВІЦЦЁ, ФАКТАР, УПЛЫЎ, ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ, АЦЭНКА, АНАЛІЗ, РАЗВІЦЦЁ Магістарская дысертацыя: 71 старонак, 8 табл., 8 мал., 59 крыніца. Аб'ект даследавання-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь. Прадмет даследавання-фактары ўплыву эканамічных цыклаў сусветнага развіцця на эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь. Мэтай дадзенага даследавання-аналіз асаблівасцяў асноўных макраэканамічных цыклаў эканомікі Рэспублікі Беларусь і палітыкі антыцыклічнага рэгулявання, а таксама вызначэнне напрамкаў па нейтралізацыі негатыўнага ўплыву сусветнага крызісу ў Рэспубліцы Беларусь. Метадалогія і метады даследавання. Дысертацыйная праца абапіраецца на шэраг замежных і айчынных даследаванняў у галіне інтэрнэт-рэкламы, на матэрыялы навуковых канферэнцый і воркшопаў расійскіх і беларускіх даследчыкаў, вынікі даследаванняў карыстальнікаў сеткі Інтэрнэт, праведзеных спецыялізаванымі кампаніямі, а таксама на вынікі рэкламных кампаній у Інтэрнэце замежных і беларускіх брэндаў. У працы ўжываліся сістэмны і структурна-функцыянальны падыходы, выкарыстоўваліся агульнанавуковыя метады аналізу, тыпалагізацыі, абагульненні, статыстычны, апісальны, параўнальны метады даследавання, а таксама быў праведзены аналіз спецыялізаванай літаратуры. Магістрант пацвярджае, што все запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

Показать все готовые диссертации