Диплом Прибыль предприятия совершенствование ее формирования, распределения и использования в современных условиях (на примере ООО «Дюкон»), БГУ

Дисциплина
Экономика предприятия
Учебное заведение
БГУ
Год сдачи 2023
Объем страниц 82
Оценка за работу 9

Фрагмент работы

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 81 с., 17 табл., 14 рис., 52 источника, 4 приложения. ПРИБЫЛЬ, ИСТОЧНИК, ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ Объект исследования – ООО «Дюкон». Предмет исследования – формирование и использование прибыли организации в современных условиях на примере ООО «Дюкон». Цель работы: разработка и экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию формирования, распределения и использования прибыли в организации. Основными методами являются анализ и синтез, индукция и дедукция, экономико-математическое моделирование. Исследования и разработки: исследованы теоретические основы оформления, распределения и использования прибыли, экономически обосновать мероприятия по совершенствованию формирования, распределения использования прибыли организации. Областью возможного практического использования полученных в процессе исследования результатов явля¬ется их внедрение в процесс оптимизации формирования и использования прибыли организации в современных условиях ООО «Дюкон». Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

REPORT

Thesis: 81 p., 17 tables, 14 figures, 52 sources, 4 appendices. PROFIT, SOURCE, FINANCIAL RESOURCES, ORGANIZATION, PROFIT GENERATION, PROFIT DISTRIBUTION, PROFIT USE The object of the study is LLC "Dukon". The subject of the study is the formation and use of the profit of the organization in modern conditions on the example of LLC "Dukon". Purpose of the work: development and economic justification of measures to improve the formation, distribution and use of profits in the organization. The main methods are analysis and synthesis, induction and deduction, economic and mathematical modeling. Research and development: the theoretical foundations of the registration, distribution and use of profits are investigated, to economically justify measures to improve the formation, distribution of the use of profits of the organization. The area of possible practical use of the results obtained in the process of research is their implementation in the process of optimizing the formation and use of the profit of the organization in modern conditions of LLC "Dukon". The author of the work confirms that the computational and analytical material given in it correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all theoretical, methodological and methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 81 с., 17 табл., 14 мал., 52 крыніцы, 4 прыкладання. ПРЫБЫТАК, КРЫНІЦА, ФІНАНСАВЫЯ РЭСУРСЫ, АРГАНІЗАЦЫЯ, ФАРМІРАВАННЕ ПРЫБЫТКУ, РАЗМЕРКАВАННЕ ПРЫБЫТКУ, ВЫКАРЫСТАННЕ ПРЫБЫТКУ Аб'ект даследавання-ТАА»Дзюкон". Прадмет даследавання-фарміраванне і выкарыстанне прыбытку арганізацыі ў сучасных умовах на прыкладзе ТАА «Дзюкон». Мэта працы: распрацоўка і эканамічнае абгрунтаванне мерапрыемстваў па ўдасканаленні фарміравання, размеркавання і выкарыстання прыбытку ў арганізацыі. Асноўнымі метадамі з'яўляюцца аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, эканоміка-матэматычнае мадэляванне. Даследаванні і распрацоўкі: даследаваны тэарэтычныя асновы афармлення, размеркавання і выкарыстання прыбытку, эканамічна абгрунтаваць мерапрыемствы па ўдасканаленні фарміравання, размеркавання выкарыстання прыбытку арганізацыі. Вобласцю магчымага практычнага выкарыстання атрыманых у працэсе даследавання вынікаў з'яўляецца іх ўкараненне ў працэс аптымізацыі фарміравання і выкарыстання прыбытку арганізацыі ў сучасных умовах ТАА «Дзюкон». Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

Показать все готовые дипломные работы