Диплом ПРАВАСЛАЎНАЯ ЦАРКВА НА БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЛЯХ НАПЯРЭДАДНІ І Ў ПЕРЫЯД ПАДЗЕЛАЎ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ, БГУ

Дисциплина
История Беларуси
Учебное заведение
БГУ
Год сдачи 2023
Объем страниц 88
Оценка за работу 10

Фрагмент работы

РЭФЕРАТ Дыпломная праца: 59 с., 98 крыніцы. ПРАВАСЛАЎНАЯ ЦАРКВА, БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ, ПАДЗЕЛ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ, КАНФЕСІЙНАЯ ПАЛІТЫКА Мэта дыпломнай працы: вызначыць становішча праваслаўнай царквы на беларускіх землях напярэдадні і ў перыяд падзелаў Рэчы Паспалітай. Метады даследаваннякомплекс агульнанавуковых і адмысловых метадаў пазнання навуковага працэсу. З агульнанавуковых метадаў ўжываліся - аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, абдукцыя. Цэнтральнае месца ў працы займае комплекс адмысловых метадаў пазнання гістарычнай навукі і гістарычнага працэсу ўжываліся – гісторыка-генетычны, параўнальна-гістарычны, праблемна-храналагічны, ідэаграфічны метады. Даследаванні і распрацоўкі: разгледжана становішча праваслаўнай царквы ў Рэчы Распалітай напярэдадні яе падзелаў; даследавана канфесійная палітыка расейскіх уладаў на беларускіх землях у ходзе і пасля падзелаў рэчы паспалітай; прааналізавана гістарыяграфія, крыніцы, метадалагічныя даследаванні. Атрыманыя вынікі- вызначана становішча праваслаўнай царквы на беларускіх землях напярэдадні і ў перыяд падзелаў Рэчы Паспалітай. Вобласць магчымага практычнага прымянення: магчымасцю выкарыстання вынікаў дадзеннага иследования для падрыхтоўкі і далейшай публікацыі артыкулаў у навуковых выданнях, зборніках артыкулаў, выступаў на навукова-практычных канферэнцыях, а таксама пры правядзенне семінарскіх і лекцыйных заняткаў. Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследаванага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц метадалагічныя і метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. REPORT Thesis: 59 p., 98 sources. ORTHODOX CHURCH, BELARUSIAN LANDS, PARTITION OF THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH, CONFESSIONAL POLITICS The purpose of the thesis: to study the Orthodox Church in the Belarusian lands on the eve and during the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Research methods the complex is a complex of general scientific and special methods of cognition, generalization, system, structural and functional analysis used as general methods of scientific cognition of the phenomena of the objective world. Special methods have taken a central place in the study of the subject: analysis, synthesis, comparison and generalization. Research and development: the formation of the Orthodox Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth on the eve of its partitions is considered; the confessional policy of Russian structures on Belarusian lands during and after the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth is investigated; historiography, source, methodological research are analyzed. The results obtained are the study of the Orthodox Church in the Belarusian lands on the eve and during the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Scope of possible practical application: the possibility of using the results in seminars and lectures. The author of the work confirms that the computational and analytical material given in it correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all methodological and methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.   РЕФЕРАТ Дипломная работа: 59 с., 98 источников. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ, РАЗДЕЛ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ, КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Цель дипломной работы: исследовать православную церковь на белорусских землях накануне и в период разделов Речи Посполитой. Методы исследования комплекс комплекс общенаучных и специальных методов познания, обобщения, системного, структурного и функционального анализа, применяемых как общие методы научного познания явлений объективного мира. Центральное место в исследовании предмета заняли специальные методы: анализ, синтез, сравнение и обобщение. Исследования и разработки: рассмотрены становление православной церкви в Речи Посполитой накануне ее разделов; исследована конфессиональная политика российских Строев на белорусских землях в ходе и после разделов Речи Посполитой; проанализированы историографию, источник, методологические исследования. Полученные результаты-исследованоправославная церковь на белорусских землях накануне и в период разделов Речи Посполитой. Область возможного практического применения: возможностью использования результатов в семинарских и лекционных занятиях. Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. ЗМЕСТ УВОДЗІНЫ 6 ГЛАВА 1 ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, КРЫНІЦЫ, МЕТАДАЛОГІЯ ДАСЛЕДАВАННЯ 9 ГЛАВА 2 СТАНОВІШЧА ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ Ў РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ НАПЯРЭДАДНІ ЯЕ ПАДЗЕЛАЎ 24 ГЛАВА 3 КАНФЕСІЙНАЯ ПАЛІТЫКА РАСЕЙСКІХ УЛАДАЎ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У ХОДЗЕ І ПАСЛЯ ПАДЗЕЛАЎ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 37 ЗАКЛЮЧЭННЕ 63 СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ 66

Показать все готовые дипломные работы