Диплом ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС, БГУ

Дисциплина
Логистика
Учебное заведение
БГУ
Год сдачи 2023
Объем страниц 85
Оценка за работу 9

Фрагмент работы

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 6 ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 8 1.1 Исторические аспекты становления таможенно-тарифного регулирования ………………………………………………………………………………………………………………………..8 1.2 Понятие и содержание таможенно-тарифного регулирования……………16 ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 26 2.1 Нормативно-правовая основа таможенно-тарифного регулирования 26 2.2 Система таможенно-тарифного регулирования на современном этапе 37 ГЛАВА 3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС……………………………………42 3.1 Направления и методы совершенствования таможенно-тарифного регулирования в рамках функционирования ЕАЭС ……………………………..42 3.2 Зарубежный опыт таможенного регулирования ВЭД в рамках ЕАЭС ….49 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 60 РЕФЕРАТ Дипломная работа: 64 с., 53 источника ЕАЭС, ТАМОЖЕННОЕ-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО, ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся по поводу развития таможенно-тарифного регулирования в условиях функционирования ЕАЭС. Цель дипломной работы – выявить особенности и перспективы развития таможенно-тарифного регулирования в условиях функционирования ЕАЭС. В процессе работы выполнены следующие исследования (разработки): выявлены проблемы в теоретических положениях и практических вопросах, касающихся института таможенно-тарифного регулирования в условиях функционирования ЕАЭС. Элементы научной новизны (практической значимости) полученных результатов: на основании изучения нормативной правовой базы, правоприменительной практики и доктринальных взглядов в настоящей научной работе представлены предложения по внесению новых задач таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности ЕАЭС. Областью возможного практического применения являются результаты исследования могут быть использованы при изложении лекционного материала по дисциплине «Международное право», а также в процессе совершенствования законодательства. Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.   РЭФЕРАТ Дыпломная праца: 64 с., 53 крыніцы ЕАЭС, МЫТНАЕ-ТАРЫФНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, МЫТНАЯ СПРАВА, МЫТНЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія складваюцца з нагоды развіцця мытна-тарыфнага рэгулявання ва ўмовах функцыянавання ЕАЭС. Мэта дыпломнай працы – выявіць асаблівасці і перспектывы развіцця мытна-тарыфнага рэгулявання ва ўмовах функцыянавання ЕАЭС. У працэсе работы выкананы наступныя даследаванні (распрацоўкі): выяўлены праблемы ў тэарэтычных палажэннях і практычных пытаннях, якія тычацца інстытута мытна-тарыфнага рэгулявання ва ўмовах функцыянавання ЕАЭС. Элементы навуковай навізны (практычнай значнасці) атрыманых вынікаў: на падставе вывучэння нарматыўнай прававой базы, правапрымяняльнай практыкі і дактрынальных поглядаў у сапраўднай навуковай рабоце прадстаўлены прапановы па ўнясенні новых задач мытна-тарыфнага рэгулявання знешнегандлёвай дзейнасці ЕАЭС. Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны пры выкладзе лекцыйнага матэрыялу па дысцыпліне «міжнароднае права», а таксама ў працэсе ўдасканалення заканадаўства. Студэнт-дыпломнікаў пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы разлікова-аналітычны матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу (распрацоўванага аб'екта), усе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.   REPORT Thesis: 64 p., 55 sources EAEU, CUSTOMS AND TARIFF REGULATION, CUSTOMS AFFAIRS, CUSTOMS LEGAL RELATIONS The object of the study – the social relations that are developing regarding the development of customs and tariff regulation in the conditions of the functioning of the EAEU. The purpose of the thesis – to identify the features and prospects for the development of customs and tariff regulation in the context of the functioning of the EAEU. In the process of work, the following studies (developments) were carried out: the problems in the theoretical provisions and practical issues concerning the institution of customs and tariff regulation in the conditions of functioning of the EAEU are identified. Elements of scientific novelty (practical significance) of the results obtained: based on the study of the regulatory legal framework, law enforcement practice and doctrinal views, this scientific paper presents proposals for introducing new tasks of customs and tariff regulation of foreign trade activities of the EAEU. The field of possible practical application is the results of the study can be used in the presentation of lecture material on the discipline "International Law", as well as in the process of improving legislation. The graduate student confirms that the computational and analytical material presented in the thesis objectively reflects the state of the process under study (the object being developed), all theoretical and methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.

Показать все готовые дипломные работы