Диплом Международная валютная система современные тенденции развития и сценарии реформирования, БГУ

Дисциплина
Логистика
Учебное заведение
БГУ
Год сдачи 2023
Объем страниц 87
Оценка за работу 8

Фрагмент работы

Оглавление

РЕФЕРАТ. 3 ВВЕДЕНИЕ. 6 ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ.. 8 1.1 Сущность, содержание, структура, инструменты международной валютной системы.. 8 1.2 Этапы развития международной валютной системы.. 14 1.3 Преимущества, недостатки, причины распада международных валютных систем.. 18 ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ.. 25 2.1 Основные направления развития международной валютной системы на современном этапе. 25 2.2 Основные проблемы и перспективы международной валютной системы.. 36 ГЛАВА 3 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СЦЕНАРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ.. 58 3.1 Анализ международной валютной системы.. 58 3.2 Международная валютная система: современные тенденции развития и сценарии реформирования. 62 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 67 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 71

    РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 76 с., 13 рис., 5 табл., 73 источников. Ключевые слова: СОВРЕМЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА, СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИЯ, РАЗВИТИЕ, ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ Объект исследования: международная валютная система. Цель исследования: оценка состояния и тенденций развития современной международной валютной системы. Методы исследования: логический, индукция и дедукция, анализ и синтез, статистический, табличный, графического отображения, обобщения. Полученные результаты и их новизна: изучены Теоретические основы формирования международной валютной системы; проанализировано Анализ современного мирового валютного рынка. Современные тенденции развития международной валютной системы; исследована валютная система Республики Беларусь;  определены цели,  задачи, инструменты развития валютной системы Республики Беларусь; охарактеризованы современные тенденции развития и сценарии реформирования в рамках Союзного государства Беларуси и России. Рекомендации по использованию результатов работы: Основные положения и выводы исследования могут быть использованы для углубленного изучения современной международной валютной системы. Область возможного практического применения: полученные данные могут быть использованы для совершенствования развития современной международной валютной системы. Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. подпись студента)

  РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 73 с., 13 мал., 5 табл., 73 крыніц. Ключавыя словы: сучасная міжнародная ВАЛЮТНАЯ сістэма, стан, тэндэнцыя, развіццё, ацэнка стану, перспектывы Аб'ект даследавання: міжнародная валютная сістэма. Мэта даследавання: Ацэнка стану і тэндэнцый развіцця сучаснай міжнароднай валютнай сістэмы. Метады даследавання: лагічны, індукцыя і дэдукцыя, аналіз і сінтэз, статыстычны, таблічны, графічнага адлюстравання, абагульнення. Атрыманыя вынікі і іх навізна: вывучаны Тэарэтычныя асновы фарміравання міжнароднай валютнай сістэмы; прааналізавана аналіз сучаснага сусветнага валютнага рынку. Сучасныя тэндэнцыі развіцця міжнароднай валютнай сістэмы; даследавана валютная сістэма Рэспублікі Беларусь; вызначаны мэты, задачы, інструменты развіцця валютнай сістэмы Рэспублікі Беларусь; ахарактарызаваны сучасныя тэндэнцыі развіцця і сцэнары рэфармавання ў рамках Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы: Асноўныя палажэнні і высновы даследавання могуць быць выкарыстаны для паглыбленага вывучэння сучаснай міжнароднай валютнай сістэмы. Вобласць магчымага практычнага прымянення: атрыманыя дадзеныя могуць быць выкарыстаны для ўдасканалення развіцця сучаснай міжнароднай валютнай сістэмы. Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. (подпіс студэнта)

ANNOTATION

Thesis: 73 p., 13 figures, 5 tables, 73 sources. Keywords: MODERN INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM, STATE, TREND, DEVELOPMENT, ASSESSMENT OF THE STATE, PROSPECTS The object of research: the international monetary system. The purpose of the study is to assess the state and development trends of the modern international monetary system. Research methods: logical, induction and deduction, analysis and synthesis, statistical, tabular, graphical display, generalization. The results obtained and their novelty: the theoretical foundations of the formation of the international monetary system are studied; the analysis of the modern world currency market is analyzed. Modern trends in the development of the international monetary system; the monetary system of the Republic of Belarus is studied; the goals, objectives, tools for the development of the monetary system of the Republic of Belarus are defined; modern development trends and reform scenarios within the framework of the Union State of Belarus and Russia are characterized. Recommendations on the use of the results of the work: The main provisions and conclusions of the study can be used for an in-depth study of the modern international monetary system. Scope of possible practical application: the data obtained can be used to improve the development of the modern international monetary system. The author of the work confirms that the computational and analytical material given in it correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all theoretical, methodological and methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.

Показать все готовые дипломные работы